dnes je 21.7.2024

Input:

10/2007 F.z., Vyhláška č. 22/2007 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

10/2007 F.z., Vyhláška č. 22/2007 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
č. 22/2007 Sb.,
kterou se mění vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Martin Kolitsch, tel.: 257 043 204
Čj.: 11/20 471/2007-111
 
ze dne 1. února 2007
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „a rozpočtů územních samosprávných celků.” nahrazují slovy „ , rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada”).”.
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,” nahrazují slovy „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,”.
3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací.” nahrazují slovy „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.”.
4. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „územní samosprávné celky” vkládají slova „ , regionální rady”.
5. V § 4 odst. 1 písm. b), v příloze č. 2 bodě 3. podbodě 3.1, bodě 4. podbodě 4.1, bodě 5. podbodě 5.1, bodě 8. písm. a), v příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 v názvu výkazu s číslem 040, x60, x61, x62, v nadpisu přílohy č. 6, v příloze č. 6 bodě 14. a v nadpisu vzoru výkazu se za slova „územních samosprávných celků” vkládají slova „ , regionálních rad”.
6. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „územní samosprávné celky” vkládají slova „ , regionální rady”.
7. V § 6 odst. 2 se slova „Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí” nahrazují slovy „Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace” a slova „státního rozpočtu” se nahrazují slovy „svých rozpočtů”.
8. V § 8 odst. 1 se slova „a územních samosprávných celků” nahrazují slovy „ , územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí” a za slova „jsou součástí účetní závěrky” se doplňují slova „s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12
Nahrávám...
Nahrávám...