dnes je 23.5.2024

Input:

119/2009 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

č. 119/2009 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. ledna 2010.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
 
DOHODA
mezi vládou České republiky a radou ministrů
Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Vláda České republiky a rada ministrů Albánské republiky (dále jen „smluvní strany“),
vědomy si nebezpečí nadnárodního šíření trestné činnosti, zejména zvyšujícího se zneužívání omamných a psychotropních látek a růstu mezinárodního obchodu s nimi,
přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich prevenci má zásadní význam,
vědomy si závažnosti nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,
vedeny přáním účinně rozvíjet spolupráci na bilaterální úrovni,
řídíce se mezinárodními závazky a svými vnitrostátními právními předpisy,
se dohodly takto:
Článek 1
(1) Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování pachatelů s důrazem na boj proti organizovanému zločinu.
(2) Spolupráce podle odst. 1 se uskutečňuje zejména v boji proti:
a) trestné činnosti směřující proti životu a zdraví,
b) terorizmu a jeho financování,
c) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,
d) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,
e) projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,
f) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988),
g) nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,
h) padělání peněz, prostředků bezhotovostního platebního styku a jejich distribuce, padělání úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, víz, známek a cenných papírů,
i) nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,
j) korupci a pašování,
k) trestné činnosti, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,
l) krádežím a dalšímu nezákonnému nakládání s motorovými vozidly,
m) trestným činům proti
Nahrávám...
Nahrávám...