dnes je 21.7.2024

Input:

259/2012 Sb., Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 259/2012 Sb., Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2012
o podrobnostech výkonu spisové služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
283/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 51 novelizačních bodů
85/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 23
85/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 4, § 5, § 14, § 16, § 17 a § 24
504/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 5, § 6, § 16, § 17, § 20, § 23 a vkládá § 26a
504/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá v § 16 odst. 5
96/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 51 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
200/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
ruší § 16 odst. 5
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19 písm. g), § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.
Příjem dokumentů
§ 2
(1)  Veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně. V případě doručeného dokumentu předaného veřejnoprávnímu původci mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně, který se považuje za dokument doručený, veřejnoprávní původce zajistí jeho předání podatelně nebo provedení úkonů stanovených touto vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů příslušnou organizační součástí veřejnoprávního původce.
(2)  Veřejnoprávní původce vybaví podatelnu zařízením umožňujícím příjem datových zpráv1) doručovaných na elektronické adresy podatelny zveřejněné podle odstavce 3 písm. c), doručovaných na přenosných technických nosičích dat zveřejněných podle odstavce 3 písm. g), doručovaných prostřednictvím datové schránky podle odstavce 3 písm. d), má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, a doručovaných jinými prostředky elektronické komunikace2) , pokud je veřejnoprávní původce připouští. Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, je zařízení umožňující příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby nebo na něj má automatizovanou vazbu; to neplatí pro veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.
(3)  Veřejnoprávní původce s výjimkou veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti, zveřejní na své úřední desce, a nezřizuje-li ji, na svých internetových stránkách, informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů s tím, že alespoň uvede
a)  adresu pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat,
b)  úřední hodiny podatelny,
c)  elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty,
d)  identifikátor datové schránky, má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, popřípadě identifikátory dalších datových schránek, má-li je veřejnoprávní původce zřízeny a zpřístupněny, spolu s informací o organizační součásti, agendě nebo činnosti původce, pro které jsou další datové schránky určeny,
e)  jiné prostředky elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští,
f)  přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů,
g)  přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá
Nahrávám...
Nahrávám...