dnes je 21.7.2024

Input:

29/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-10: ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami / sdruženými podniky

29/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-10: ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami / sdruženými podniky
Pokyn GFŘ D - 10
ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky
 
 
Č.j.: 37488/12-3131-13228
I.
Úvod
Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydává tento pokyn, a to v zájmu zajištění jednotného uplatňování daňových právních předpisů při hodnocení služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných mezi spojenými osobami/sdruženými podniky (dále jen „vnitroskupinové služby”). Současně je účelem pokynu snížit administrativní náročnost daňovým subjektům při prokazování správnosti nastavení převodních cen u těchto služeb.
Vymezení předmětné problematiky vyplývá ze Sdělení Evropské komise KOM(2011) 16 ze dne 25.1. 2011 obsahující „Zprávu JTPF: Pokyny k vnitropodnikovým službám s nízkou přidanou hodnotou” (angl. „JTPF Report: Guidelines on Low Value Adding Intra-Group Services”, dále jen „Zpráva JTPF”)1) , která je uveřejněna na internetových stránkách české daňové správy pod sekcí Mezinárodní spolupráce - odkaz Přímé daně -Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností).
Pokyn se týká služeb účtovaných jak mezi českým daňovým subjektem a jeho zahraničním spřízněným podnikem, tak mezi dvěma českými spojenými osobami. Posuzování předmětných služeb účtovaných mezi spřízněnými podniky se musí řídit příslušnými ustanoveními o principu tržního odstupu v jednotlivých smlouvách o zamezení dvojího zdanění (článek 9 Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD) stejně jako ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), zejména § 23 odst. 7, a to v návaznosti na postupy uvedené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ”).
Zpráva JTPF, stejně jako tento pokyn, principielně vychází ze Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj2) (dále jen „Směrnice”). Česká republika jako členský stát OECD při správě daní mimo jiné aplikuje i zásady a doporučení vycházející z ustanovení uvedené Směrnice (viz též Pokyn D-332 - Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny (č.j.: 39/86 829/2009-393) a Pokyn GFŘ D-6 (čj. 32320/11-31) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, které jsou uveřejněny na internetových stránkách české daňové správy).
Pokyn D-10, stejně jako Zpráva JTPF předpokládá, že poplatníci jednají v dobré víře a nedochází k zastírání jakýchkoli - pro daný účel významných - informací. U reálných a hodnověrných podkladů a podmínek transakce je snahou daňové správy zavést pro daňové subjekty jistotu při posuzování vnitroskupinových služeb. Předpokladem pro aplikaci pokynu je rovněž dodržení základních zásad správy daní (§ 5-9 DŘ), zvláště spolupráce mezi daňovým subjektem a správcem daně.
II.
Předmět pokynu
Pokyn zahrnuje jen ty vnitroskupinové služby mající nízkou přidanou hodnotu, které
Nahrávám...
Nahrávám...