dnes je 21.7.2024

Input:

33/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-13: ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

33/2012 F.z., Pokyn GFŘ-D-13: ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn č. GFŘ-D-13
ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
 
 
Č.j.: 40779/12-3411-011654
Čl. I
Úvod
1.  Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů od 1. 1. 2013 mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu zřízeného podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.”), tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.
Pozn.: V textu jsou finanční úřady zřízené podle zákona č. 456/2011 Sb. dále označeny též jako tzv. nové finanční úřady. Finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.”), jsou dále označovány jako tzv. původní finanční úřady.
2.  Místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem v těchto případech i nadále zůstává tentýž nový finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu1) . Tento pokyn se tedy nevztahuje na tzv. přeregistrace či na delegace místní příslušnosti - při přesunu spisů mezi jednotlivými novými finančními úřady je postupováno podle § 131 (tzv. přeregistrace), § 16 a § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”), resp. podle obdobných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), jedná-li se o spis založený v souvislosti s řízením podle správního řádu.
3.  Umístnění spisů (tedy tzv. výchozí umístnění spisů) na územních pracovištích nových finančních úřadů je stanoveno samostatným pokynem č. GFŘ-D-12.
Čl. II
Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla
1.  Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby2) či místa pobytu3) , resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání4) fyzické osoby v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část ze strany správce daně „automaticky”5) přesunut na územní pracoviště nového finančního úřadu, jehož název obsahuje odlišující individuální označení6) , které se shoduje s odlišujícím individuálním označením obsaženým v názvu původního finančního úřadu, jehož obvod územní působnosti byl tvořen územním obvodem či správním obvodem, který je uveden v tabulce v příloze č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 (dále jen „spravující územní pracoviště”), kdy
a)  v tomto územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba nové sídlo,
b)  v tomto územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání.
2.  Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitostí v rámci územní působnosti jednoho nového finančního úřadu, nebude spis daně z nemovitostí „automaticky” přesunut na nové spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovitostí bude přesunut pouze v případě, kdy spravující územní
Nahrávám...
Nahrávám...