dnes je 27.9.2023

Input:

376/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2015, FIX %

č. 376/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2015, FIX %
SDěLENí
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2015, FIX %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Prémiového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 - 2015, FIX %.
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)
Název: Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2015, FIX %
Zkrácený název: SSD-P ČR, FIX %, 15
Pořadové číslo emise: 73.
Jmenovitá hodnota: Kč 1,- (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 5. 11. 2012
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2014
Datum emise: 12. 12. 2012
Datum splatnosti: 12. 12. 2015
 
Výnos dluhopisu:
pevná úroková sazba stanovená
pro první výnosové období

od 12. 12. 2012 do 12. 12. 2013

ve výši 0,50 % p. a.
pro druhé výnosové období
od 12. 12. 2013 do 12. 12. 2014
ve výši 0,50 % p. a.
pro třetí výnosové období
od 12. 12. 2014 do 12. 12. 2015
ve výši 7,50 % p. a.

ISIN: CZ0001003776
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva“).
4. Dluhopisy může upsat pouze:
a) fyzická osoba,
b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d) nadace nebo nadační fond,
e) obecně prospěšná společnost,
f) registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
g) stavovská komora nebo profesní organizace,
h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
i) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve
Nahrávám...
Nahrávám...