dnes je 23.5.2024

Input:

2/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech

č. 2/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 2011 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 9. července 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU GUERNSEY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky a vláda Guernsey („strany“) si uvědomují, že současné právní předpisy upravují výměnu informací v trestních otázkách;
Vzhledem k tomu, že strany již dlouhodobě podporují mezinárodní úsilí v boji proti finanční a jiné trestné činnosti, včetně odhalování financování terorismu;
Vzhledem k tomu, že vláda Guernsey je na základě pověření od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska oprávněna sjednat, uzavřít, provádět a dle podmínek daných touto Dohodou také ukončit Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech s vládou České republiky;
Vzhledem k tomu, že vláda Guernsey se dne 21. února 2002 politicky zavázala k plnění OECD standardů pro efektivní výměnu informací;
Vzhledem k tomu, že si strany přejí posílit a usnadnit výměnu informací v daňové oblasti;
Nyní se proto smluvní strany dohodly uzavřít následující Dohodu, která upravuje povinnosti pouze mezi smluvními stranami:
Článek 1
Předmět a rozsah Dohody

Strany zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato Dohoda, včetně informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování daňových záležitostí nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, zajištěná osobám zákony nebo administrativními postupy dožádané strany, zůstávají v platnosti.
Článek 2
Jurisdikce

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení u jejích orgánů nebo které nejsou k dispozici či získatelné osobami, které patří do její jurisdikce.
Článek 3
Daně, na které se Dohoda vztahuje
1. Daně, které jsou předmětem této Dohody, jsou:
a) v případě České republiky:
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty;
b) v případě Guernsey:
daň z příjmů
daň z převodu nemovitostí
2 Tato Dohoda se vztahuje také na všechny obdobné daně zavedené po datu podpisu této Dohody mimo nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které
Nahrávám...
Nahrávám...