dnes je 21.7.2024

Input:

49/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce"), ve znění účinném k 1.1.2017

49/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce"), ve znění účinném k 1.1.2017
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
12/2004 F.z.
 
 
63/2004 F.z.
(k 1.1.2005)
text nahrazen v plném rozsahu
65/2005 F.z.
(k 1.1.2006)
změna ČÚS č. 110
22/2008 F.z.
(k 1.1.2009)
změna ČÚS č. 108 a 110 (ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 7/2009)
34/2010 F.z.
(k 1.1.2011)
změna ČÚS č. 115
36/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
změna přílohy
28/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 101
29/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 102
30/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 103
31/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 105
32/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 106
33/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 107
34/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 108
35/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 109
36/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 110
37/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 111
38/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 112
39/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 113
40/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 114
41/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 115
42/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna přílohy
23/2017 F.z.
(k 1.1.2017)
mění ČÚS č. 108, 110 a přílohu
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce”)
 
1.
Cíl
Cílem těchto standardů je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování.
 
2.
Obsah
Číslo
Název
101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102
Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
104
Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105
Kurzové rozdíly
106
Opravné položky
107
Rezervy
108
Cenné papíry
109
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
110
Deriváty
111
Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113
Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114
Inventarizační rozdíly
115
Konsolidace
Příloha
Společná ustanovení ke směrné účtové osnově
Český účetní standard pro finanční instituce č. 101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
 
1.
Hlediska pro vytváření syntetických a analytických účtů
1.1.
Účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 66 vyhlášky.
 
 
2.
Okamžik uskutečnění účetního případu
2.1.
Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den sjednání a den vypořádání spotových obchodů (účetní jednotka zvolí, zda pro spotové obchody použije účtování dle dne obchodu nebo dne vypořádání a zvolený způsob důsledně dodržuje v rámci každé skupiny), den sjednání a den vypořádání obchodů s deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy, den v souladu s bodem 2.3.
Nahrávám...
Nahrávám...