dnes je 20.7.2024

Input:

5/2004 F.z., Pokyn č. D-258: k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

5/2004 F.z., Pokyn č. D-258: k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Pokyn č. D - 258
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 
Referent:
Ing. Michal Roháček, tel: 257 044 162
Č.j.: 491/1554/2004 dne 13.1. 2004
V současné době získávají velký podíl na celosvětovém obchodě převody (transfery) zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř nadnárodních společností, které rozmísťují své výrobní, vývojové, obchodní aj. aktivity do různých států. Za účelem sjednocení a usnadnění postupů při oceňování zmíněných transferů jsou v mezinárodním měřítku uplatňovány principy a postupy upravené ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).
Tyto principy a postupy musí být užity v souladu s platnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela Česká republika s jinými státy, a to s platnými zákony České republiky.
Účelem vydání tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu při zdaňování zmíněných transferů uvnitř nadnárodních společností a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů.
Tento metodický pokyn je zpracován s ohledem na stávající českou legislativu a platné příslušné mezinárodní smlouvy. Jeho úkolem není dopodrobna popsat celou obsáhlou problematiku převodních cen nebo dokonce nahradit či opsat Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (viz bod 2.3.), ale věnovat se zejména uplatnění základních principů při správě daní pro tuto oblast v podmínkách České republiky.

Pozn:
V dalším textu jsou pro zjednodušení použity tyto zkratky a slovní zkrácení:
ZDP - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ZSDP - Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisationfor economic co-operation and development) Modelová smlouva - Modelová (vzorová) smlouva o zamezení dvojího zdanění OECD (Model Tax Con-vention on Income and on Capital)
Smlouva - dvoustranná smlouva o zamezení dvojího zdanění Směrnice - Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)
NNP - nadnárodní podnik
Vysvětlení pojmů, případně i zkratek užívaných ve spojení s převodními cenami je obsaženo jak v dalších částech tohoto metodkkého pokynu, tak především ve Slovníčku, který je součástí Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.
1. PŘEVODNÍ CENY.
PRINCIP TRŽNÍHO ODSTUPU
Zjednodušeně lze konstatovat, že za převodní neboli transferové ceny lze považovat „ceny” uplatňované u transakcí uskutečňovaných mezi dvěma daňovými subjekty ekonomicky nebo personálně spojenými, v terminologii smluv o zamezení dvojího zdanění se užívá pojem sdružené podniky. Tyto ceny musí být
Nahrávám...
Nahrávám...