dnes je 23.5.2024

Input:

Daňové doklady v roce 2013

18.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Česká daňová správaDoba čtení: 3 minuty

Technická novela zákona o DPH (zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - dále jen „novela zákona“) obsahuje především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. Tato novela zákona byla připravena mj. z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010 a dále z důvodu zabránění daňovým únikům. Předmětná novela se dotýká i změn v oblasti daňových dokladů a evidence pro účely DPH.

V souvislosti s povinnou implementací Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace, obsahuje novela zákona i komplexní úpravu oblasti daňových dokladů (§ 26 až § 35a zákona). Základním záměrem všech změn je širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchování daňových dokladů. Cílem této úpravy je:

a)                  jasně definovat elektronický daňový doklad,

b)                 zjednodušit pravidla vystavování daňových dokladů a odstranit stávající administrativní zátěže a bariéry v obchodním styku,

c)                  umožnit použití elektronických daňových dokladů v rámci všech obchodních transakcí a u všech typů daňových dokladů, které jsou definovány v zákonu o dani z přidané hodnoty,

d)                 posuzovat daňové doklady v listinné i elektronické podobě naprosto shodně (rovný přístup),

e)                  nově definovat věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, přičemž tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě,

f)                  podpořit využití elektronické fakturace zavedením svobodné volby způsobu zajištění

g)                 zavést nová pravidla pro vystavování daňových dokladů.

Mění se i evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100 novely zákona).
Nově je v souladu s § 100 odst. 2 plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj.

Nahrávám...
Nahrávám...