dnes je 23.5.2024

Input:

DPH ve zdravotnictví

15.2.2013, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 5 minut

Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistoty ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) mj. i v oblasti sazby daně u zdravotnických prostředků. Změnu zde přinesl zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, kterým byly změněny sazby DPH jako takové (na 15 % a 21 %). Vedle toho zde došlo k podstatné změně ve vymezení zboží podléhajícího snížené sazbě (příloha č. 3 zákona o DPH), a to právě pokud jde o zdravotnické prostředky.

Rozsah zdravotnických prostředků, u kterých je možno uplatnit sníženou sazbu daně, byl nově vymezen mj. s cílem harmonizace uplatňování snížené sazby daně se směrnicí Rady 2006/112/ES. Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotu ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví tuto Informaci.

 

K otázce správného uplatnění DPH při dodání zdravotnických prostředků je nejprve nutné připomenout, že prvotně je třeba zabývat se tím, jestli jejich dodání spadá či nespadá do rozsahu osvobození podle § 58 zákona o DPH. K tomu blíže viz Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 (čj. 11964/12-3210-011695), zejména část „Osvobození při dodání zdravotního zboží“. Pokud se na dodání zdravotnického prostředku toto osvobození od daně nevztahuje, jde o zdanitelné plnění a ve smyslu ust. § 47 zákona o DPH je namístě zabývat se aplikací správné sazby daně.

 

Snížená sazba daně se uplatní u zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o DPH. Ze seznamu v této příloze vymezených položek se zdravotnických prostředků mohou týkat v podstatě 4 dále uvedené položky (skupiny). Jednotlivé položky v příloze č. 3 zákona o DPH jsou vymezeny číselným kódem Harmonizovaného systému (dále jen „číselný kód HS“) a současně slovním popisem k tomuto kódu v textové části přílohy. Obecně zde platí, že do snížené sazby patří pouze to zboží, které odpovídá číselnému kódu HS a současně i slovnímu popisu výslovně uvedenému ke každému kódu v textové části přílohy č. 3 zákona o DPH. Jako logicky první krok pro zjištění zařazení zboží do snížené sazby DPH se nabízí zatřídění předmětného zboží do kódu HS2.

 

Ve vazbě na problematiku zdravotnických prostředků je zde vhodné upozornit, že na samotné zařazení tohoto zboží do příslušného číselného kódu HS nemá v zásadě vliv skutečnost, zda je zboží zdravotnickým prostředkem podle zákona o zdravotnických prostředcích nebo ne. HS pojem „zdravotnický prostředek“ nepoužívá. Skutečnost, zda je zboží níže definovaným zdravotnickým prostředkem či nikoliv, pro zatřídění zboží do číselného kódu HS není sama o sobě podstatná. Z hlediska správného zařazení do snížené sazby DPH se ovšem vedle číselného kódu HS dále zkoumá i slovní popis uvedený ke kódu v příloze č 3 zákona o DPH.

O zdravotnických prostředcích jako takových hovoří pak textová část přílohy č. 3 zákona o DPH v prvních třech níže popsaných položkách. Pro všechny tyto tři položky shodně platí, že se musí jednat o zboží, které:

  • je zdravotnickým prostředkem podle předpisu upravujícího zdravotnické prostředky,

a zároveň

  • je obvykle určeno pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižené nebo ke zmírnění jeho důsledků.

 

Zdravotnický prostředek

Vymezení, co je zdravotnickým prostředkem, a stanovení kritérií, která takový výrobek musí splňovat stanoví zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění p.p. (dále jen „zákon o ZP“). Definice zdravotnického prostředku je uvedena v § 2 zákona o ZP; podmínky užívání zdravotnických

Nahrávám...
Nahrávám...