dnes je 21.4.2024

Input:

MF navrhuje další změny v DPH

22.6.2012, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 3 minuty

Ministerstvo financí navrhuje další změny v zákoně o DPH. Úprava by se měla týkat např. ustanovení o náležitostech daňových dokladů, jejich vystavování a uchovávání či ustanovení o dokladech v elektronické podobě.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Návrh zákona je předkládán především z  důvodu povinné implementace Směrnic EU v oblasti daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2013. Jedná se o směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Tyto změny se týkají náležitostí a typů daňových dokladů, jejich vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě a změny související a navazující. Dále se jedná o promítnutí některých změn vyplývajících z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a o provedení změn při určení místa plnění při poskytnutí služby, nájmu dopravního prostředku, které vyplývají ze směrnice Rady 2008/8/ES. 

Dalším a zásadním důvodem pro předložení novely je návrh dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti daně z přidané hodnoty vč. zavedení nových instrumentů:

  • Plátci daně z přidané hodnoty, vč. budoucích plátců daně, budou mít povinnost činit svá podání elektronicky, a to s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč. Tato povinnost by podle návrhu měla platit od 1.1.2014.
  • Pro nové plátce daně z přidané hodnoty bude jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, povinně platit po stanovenou dobu kalendářní měsíc. V případě, že plátce splní zákonem stanovené podmínky, bude si moci, po uplynutí určité doby, jako zdaňovací období zvolit kalendářní čtvrtletí.
  • Novela zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Takový status může získat ten plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě, že rozhodnutí o označení plátce daně z přidané hodnoty za nespolehlivého plátce nabude právní moci, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že příjemce zdanitelného plnění bude od okamžiku zveřejnění této skutečnosti s nespolehlivým plátcem obchodovat, vystavuje se riziku ručení za
Nahrávám...
Nahrávám...