dnes je 7.2.2023

Input:

Novinky v DPH pro rok 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.0102.2
Novinky v DPH pro rok 2023

Ing. Miroslava Nováková

V tomto článku se zaměříme na změny, které v ZDPH přinesla jeho novela, která ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 366/2022 Sb.

Tato novela přinesla změny ve třech oblastech. Značné změny se týkají oblasti kontrolních hlášení, další novinkou je zvýšení hodnoty obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč. Poslední drobná úprava se týká prodeje zboží na dálku.

Zvýšení obratu pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč

Novela přináší podstatnou změnu v oblasti registrací, a to je navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (§ 6 ZDPH). Tento obrat se použije i při rušení registrace k DPH (§ 106 odst. 2 a § 106b odst. 1 ZDPH). U specifických typů registrací (§ 106b odst. 3 ZDPH) – např. při pokračování ekonomické činnosti dědicem po zemřelém plátci nebo po přeměně právnické osoby apod. je pro zrušení registrace nově stanovena hranice 500 000 Kč (dříve 250 000 Kč).

Novela obsahuje poměrně komplikovaná přechodná ustanovení, která jsou účinná ode dne následujícího po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy ode dne 3. 12. 2022.

Podle těchto přechodných ustanovení osoby povinné k dani, které překročily obrat 1 mil. Kč k 30. 11. 2022 a k 31. 12. 2022 a současně nepřekročily obrat 2 mil. Kč, nemusí podat přihlášku k registraci a nestávají se ze zákona plátci. U těchto osob, pokud by se přesto chtěly stát plátci, přichází v úvahu pouze dobrovolná registrace.

Pokud osoba povinná k dani nesplní svou registrační povinnost a zjistí překročení obratu zpětně až po účinnosti novely, pak díky přechodným ustanovením novely je za hranici obratu pro povinnou registraci považován až do 31. 10. 2022 1 mil. Kč, a teprve pokud byl obrat překročen až v listopadu či prosinci 2022 nebo v roce 2023 a později, platí hranice 2 mil. Kč. Znamená to tedy, když např. až v červnu 2023 zjistí osoba povinná k dani (neplátce), že překročila obrat 1 mil. Kč k 30. 9. 2022, proběhne zpětná registrace k 1. 11. 2022, a to bez ohledu na skutečnost, že v roce 2023 již zákon o DPH uvádí hodnotu 2 mil. Kč.

Osoby, které byly plátci a jejichž obrat byl k 30. 11. 2022 mezi 1 a 2 mil. Kč, mohly bez ohledu na délku plátcovství požádat do 8. 12. 2022 o zrušení registrace. Ti, co tuto lhůtu zmeškali, mohou v roce 2023 požádat o zrušení registrace, pokud jejich obrat bude menší než 2 mil. Kč a naplní podmínky dané zákonem.

Oblast kontrolního hlášení

Jediná možná forma reakce na výzvu je prostřednictvím kontrolního hlášení.

Pokud je plátce vyzván k podání kontrolního hlášení, je nově v ust. § 101g ZDPH zavedeno pravidlo, že i pokud mu povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, je povinen tuto skutečnost sdělit správci daně pouze prostřednictvím kontrolního hlášení.

Před novelou (na rozdíl od formy reakce na výzvu k podání následného kontrolního hlášení) bylo možno na výzvu správce daně k podání kontrolního hlášení v případě, že plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, reagovat jakýmkoliv způsobem – např. formou sdělení.

Nově je tedy nutno skutečnost, že plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, správci daně sdělit přes formulář kontrolního hlášení, tzv. formou rychlé odpovědi. Při podání kontrolního hlášení plátce uvede číslo jednací výzvy v předepsané struktuře a zaklikne text "Nemám povinnost podat KH".

Lhůta pro reakci na výzvu k podání kontrolního hlášení (pokud plátce KH nepodal) se nemění – zůstává 5 dnů od oznámení (doručení) této výzvy.

Prodloužená lhůta pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení

Před novelou, pokud správce daně plátce po podání kontrolního hlášení vyzval, aby údaje v kontrolním hlášení změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil, § 101g ZDPH stanovil, že plátce je povinen na takovouto výzvu k podání následného kontrolního hlášení reagovat do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

Novelou se tato lhůta prodlužuje v případě, že je výzva doručována do datové schránky. Nově je tak lhůta stanovena na 17 dnů, ale nikoliv ode dne doručení výzvy, ale ode dne dodání výzvy do datové schránky. Pokud výzva není doručována do datové schránky, zůstává lhůta 5 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) této výzvy. Výzvy však v naprosté většině případů budou doručovány do datové schránky, neboť novelou zákona č. 300/2008 Sb. bude s účinností od 1. 1. 2023 zřízena datová schránka podnikajícím fyzickým osobám.

Novelizované znění § 101g ZDPH tak motivuje plátce, aby si výzvu z datové schránky vyzvedli co nejdříve, neboť platí, že čím dříve je výzva z datové schránky vyzvednuta, tím je lhůta na reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení delší.

Nestanovení pokuty ve výši 10 000 Kč, pokud povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla

Novelou se mění rovněž ust. § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH. V tomto ustanovení je uvedeno, že pokud plátce nepodal kontrolní hlášení, byl k jeho podání správcem daně vyzván a plátce ve lhůtě dané výzvou toto kontrolní hlášení podal, náleží mu pokuta ve výši 10 000 Kč. Do tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...