dnes je 20.7.2024

Input:

Odpovědi na otázky k novele zákona o loteriích a jiných podobných hrách

16.3.2012, Zdroj: MFDoba čtení: 19 minut

S účinností k 1. 1. 2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a to novelou publikovanou dne 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011. MF proto zveřejnilo na svých stránkách nejčastěji kladené otázky a odpovědi k nim.

Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění s účinností od 1.1.2012 především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her, připravil odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi tzv. Sumář - Otázky a odpovědi k aktuálním tématům uvedených na těchto stránkách.

číslo otázky

dotaz

odpověď

1.

Jestliže obec nepřistoupí k regulaci VHP prostřednictvím OZV a s účinností od 1.1.2012 došlo novelou loterního zákona ke zrušení § 17 odst. 11 znamená to, že obce budou povinny VHP povolit na základě žádosti provozovatele např. i vedle školy?

§ 50 odst. 5 loterního zákona stanovuje výčet objektů, ve kterých nesmí být povoleno provozování loterií a jiných podobných her. Obec má možnost na základě § 50 odst. 4 loterního zákona prostřednictvím OZV místně nebo časově omezit provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona. V případě, že tak obec neučiní, mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány i v bezprostřední blízkosti např. školy. V této souvislosti však upozorňujeme, že nesmí být zapomínáno na účastenství obce uvedené v  § 45 odst. 3 loterního zákona v případě prvního správního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese.  Využije-li obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Nelze proto vyloučit, že obec s poukazem na výše uvedený důvod se vyjádří negativně k žádosti o povolení sázkových her podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) např. v bezprostřední blízkosti školy. 

2.

Mohou obce, vzhledem ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, povolovat VHP na libovolný počet měsíců?

§ 18 odst. 3 loterního zákona připouští vydávat povolení nejdéle na dobu jednoho roku. Vzhledem k novele zákona o správních poplatcích, který specifikoval dobu povolení právě v závislosti na výši správního poplatku, je počínaje dnem 1.1.2012 doba, na kterou je povolení vydáno, omezena pouze termínem stanoveným v § 18 odst. 3 loterního zákona (nejdéle na dobu 1 kalendářního roku).

3.

V případě, že obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP v prosinci 2011, tzn. před vydáním zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, budou se místní poplatky obcemi za rok 2012 vybírat podle dřívějších zákonů platných v době vydání rozhodnutí o povolení VHP?

Přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo  s účinností od 1.1.2012  ke zrušení § 10a zákona o místních poplatcích. Jestliže obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP např. v prosinci 2011 na rok 2012, zaniká obci, počínaje dnem 1.1.2012, nárok na vybírání místních poplatků za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

4.

Předpokládáme, že odvod části výtěžku (VPÚ) se řídí podmínkou uvedenou v rozhodnutích o povolení provozu VHP v roce 2011 a právním stavem platným do 31.12.2011. Znamená to tedy, že odvod části výtěžku za rok 2011 bude obec požadovat tak, jako v letech minulých, tzn. do 31.3.2012 (max. do 30.6.2012)?

Odvod části výtěžku za rok 2011 se vypočítá a odvede podle loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012, tzn. provozovatel je povinen tento odvod na veřejně prospěšný účel uhradit nejpozději do 31.3. následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena. Do 15.6. následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena, je povinen doložit jeho užití povolovacímu orgánu a v kopii místně příslušnému finančnímu úřadu v místě sídla provozovatele.

5.

Obec v rozhodnutích o povolení VHP vydaných v roce 2011 na rok 2012, tzn. před účinností zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, uložila provozovateli povinnost odvést obci část výtěžku do 31.3.následujícího roku za rok minulý  (tzn. do 31.3.2013 za rok 2012). Je obec na základě změny podmínek, tj. novely loterního zákona, povinna vydat nové rozhodnutí o povolení VHP s vypuštěním odvodu části výtěžku?

Obec z moci úřední zahájí správní řízení o změně vydaného povolení podle § 43 odst. 5 písm. b) loterního zákona, kdy vydané rozhodnutí o povolení bude uvedeno do souladu s loterním zákonem účinným ke dni 1.1.2012.

6.

Obec přijala v roce 2009 OZV omezující provozování VHP na území obce.  Bude obec nucena v souvislosti s novelou loterního zákona účinného od 1.1.2012 vydat OZV novou, aby docílila zákazu provozování všech technických zařízení na zakázaných adresách?

Záleží na textu obecně závazné vyhlášky účinné již v r. 2009. Pokud jsou regulovány pouze výherní hrací přístroje, bude obec nucena, za předpokladu, že má v úmyslu regulovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry uvedené v § 50 odst. 4 loterního zákona, přijmout novou obecně závaznou vyhlášku výslovně specifikující, jaké druhy sázkových her a loterií a jiných podobných her  má obec v úmyslu regulovat. Ministerstvo financí z důvodu právní jistoty obcím doporučuje, vydat nové OZV v souladu se současně účinným § 50 odst. 4 loterního zákona.

7.

Jakým způsobem bude Ministerstvo financí postupovat v případech, kdy obec OZV omezující provozování technických zařízení (např. IVT) vydá až v průběhu roku 2012?

Jestliže obec vydá OZV omezující místně nebo časově provozování jiných technických herních zařízení, Ministerstvo financí bude regulující OZV ode dne její účinnosti respektovat, tzn. že  ode dne účinnosti takové obecně závazné vyhlášky jiná technická  herní zařízení nebude na vyhláškou zakázaná místa povolovat.

Při rušení již vydaných a platných povolení v závislosti na existenci nově přijaté obecně závazné vyhlášky bude Ministerstvo financí posuzovat, zda existence obecně závazné vyhlášky je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Nebude rozhodné, zda se bude jednat o vyhlášku vydanou podle § 10 písm. a) nebo d) obecního zřízení, neboť Ministerstvo financí bude i zde uplatňovat výše uvedený výklad obsahu a účelu právní úpravy, nikoliv formálního označení.


 

8.

Dle přechodného ustanovení loterního zákona se OZV nevztahuje na povolení vydaná před 1.1.2012, a to až do 31.12.2014. Vztahuje se tato ochranná 3letá lhůta i na omezení časové, tzn. mohou být technická zařízení v provozu NONSTOP, ačkoliv OZV účinná k 31.12.2011 provozní dobu zkracuje? Bude se omezená provozní doba vztahovat pouze  na VHP a jiná technická herní zařízení povolená po 1.1.2012?

V případě, že OZV omezuje provozování časově, nevztahuje se toto časové omezení na povolení vydaná dle loterního zákona ve znění účinném do 31.12.2011, a to až do 31.12.2014. Jestliže byla OZV omezující provozní dobu účinná k 31.12.2011, pak se toto omezení vztahuje na všechna rozhodnutí o povolení sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her povolených podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona vydaná podle loterního zákona ve znění účinném od  1.1.2012.

9.

Provozovatel požádal obec o povolení VHP a předložil potvrzení o vinkulaci vkladu ve výši 50 mil. Kč. Dle loterního zákona je vinkulace ve výši 50 mil. Kč předkládána u loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. a), c) a podle § 50 odst. 3 loterního zákona, zatímco u her povolovaných podle § 2 písm. e) činí vinkulace 2 mil. Kč.  Provozovatel vinkulaci ve výši 2 mil. Kč nehodlá předložit s tvrzením, že výše 50 mil. Kč je dostačující. Musí obec trvat na předložení vinkulace ve výši 2 mil. Kč, nebo se musí spokojit s vinkulací ve výši 50 mil. Kč? 

Ministerstvo financí se domnívá, že předmětná jistota by měla být žadatelem o povolení VHP složena ve výši 2 mil. Kč, neboť účelem této jistoty ve výši definované zákonem je pokrytí případných pohledávek státu a obcí, včetně případných výher sázejících.

Za situace, kdy žadatel o povolení předloží povolovacímu orgánu potvrzení o složení jistoty ve výši 50 mil. Kč lze předpokládat, že totožné potvrzení předloží např. v souvislosti se žádostí o povolení loterií nebo jiných podobných her povolovaných dle § 2 písm. a), c), h), i) nebo § 50 odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že zákonodárce měl v úmyslu garantovat výši složené jistoty a specifikoval ji dle jednotlivých typů loterií a jiných podobných her, mohlo by na základě duplicitně předložené jistoty v případě jiných typů loterií a jiných podobných her dojít ke zkrácení práv státu, obcí nebo nároků sázejících.


 

10.

Jestliže obec v prosinci 2011 vydala s účinností od 1.1.2012 OZV regulující provoz IVT na území obce podle § 50 odst. 4 loterního zákona ve znění platném od 31.12.2011, bude Ministerstvo financí při změně již účinných povolení, tj. povolení vydaných na základě loterního zákona platného do 31.12.2011, postupovat tak, že u těchto povolení, která obsahují adresy, které jsou OZV účinnou k 1.1.2012 zakázány, zkrátí dobu platnosti do 31.12.2014?

Ministerstvo financí zkrátí dobu platnosti u povolení vydaných podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 loterního zákona ve znění účinném před 1.1.2012 za předpokladu, že tato povolení budou v rozporu s OZV.

11.

Pokud obec nevydala OZV omezující provozování VHP a jiných technických herních zařízení s účinností od 1.1.2012 dle § 50 odst. 3 a 4 loterního zákona  účinného před 1.1.2012, ale OZV vydá např. s účinností od 30.6.2012, bude Ministerstvo financí omezovat platnost povolení vydaných do 30.6.2012? Znamenalo by to pak, že doba platnosti bude Ministerstvem financí stanovena např. až do 30.6.2015?

Přechodná ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ukládají Ministerstvu financí povinnost změnit do 6 měsíců od 1.1.2012 povolení vydaná podle loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012 tak, aby odpovídala loternímu zákonu účinnému od 1.1.2012 s tím, že u povolení vydaných podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012, bude upravena doba jejich platnosti, a to za předpokladu, budou-li tato povolení v rozporu s účinnou OZV. Povinnost změny je stanovena v rozmezí 1.1.2012 do 30.6.2012. V případě, že v době, kdy Ministerstvo financí přistoupí ke změně uvedených povolení, nebude existovat obecně závazná vyhláška, pak k úpravě doby povolení nebude přistoupeno.

12.

Bude po obcích i nadále požadováno doložení porušení veřejného pořádku?

Doložení porušení veřejného pořádku je spojováno zejména s otázkou rušení vydaných povolení na základě podnětu obcí a dále v případech, kdy obec je účastníkem řízení. V případě, že Ministerstvo financí obdrží podnět ke zrušení vydaného povolení, bude každý případ posuzovat individuálně ze všech hledisek, tj. narušení veřejného zájmu, místního pořádku, ústavně vymezené principy apod. Ministerstvo financí dále uvádí, že bude-li se obec vyjadřovat ve správním řízení jako účastník řízení k vydání povolení, je povinna ve smyslu § 45 odst. 3 loterního zákona své vyjádření vždy odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.

13.

Vztahuje se na OZV regulující hazard vydané dle zmocnění v ustanovení § 10a zákona o obcích 3 letá ochranná lhůta?

V bodě 4. čl. II přechodných ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. se použité slovní spojení ,,zmocnění obce vydávat vyhlášku“ vztahuje jak na vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 loterního zákona, tak i na vyhlášky vydané podle § 10 písm. a) i d) obecního zřízení. Ministerstvo financí svůj závěr opírá o skutečnost, že není podstatné formální označení, podle něhož byla obecně závazná vyhláška vydána, ale v potaz se bere její obsah a účel. Tento závěr potvrzují i nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7.9.2011 (o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně), a sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ze dne 14.6.2011 (Chrastava), v nichž bylo konstatováno, že obce jsou povolány k regulaci umístění sázkových her jak na základě § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojitosti s § 50 odst. 4 loterního zákona, tak i na základě § 10 písm. a) obecního zřízení. S odkazem na dopad hazardních her a tzv. patologického hráčství, kdy tyto dopady mohou negativně ovlivnit individuální osudy jednotlivců, jejich blízkých a ve svém důsledku i širší okolí, není podstatné, zda se oprávnění obcí k regulaci loterií nebo jiných podobných her bude opírat o zákonné zmocnění § 10 písm. a) nebo d) obecního zřízení. Na povolení vydaná podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 zákona účinného před 1.1.2012 se bude vztahovat tzv. ,,ochranná lhůta“ 3 let ve vztahu k vyhláškám a § 50 odst. 5 (zákaz provozování ve školách apod.).

Nahrávám...
Nahrávám...