dnes je 24.4.2024

Input:

Osvobození u dodání knihy a služeb obdobných dodání knihy od 1. 1. 2024

12.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2023.25.6
Osvobození u dodání knihy a služeb obdobných dodání knihy od 1. 1. 2024

Ing. Miroslava Nováková

VYŠLO V ČÍSLE 25/2023

V tomto článku se zaměříme na novinku v oblasti daně z přidané hodnoty, a to na zavedení osvobození u dodání knihy a služeb obdobných dodání knihy, a to v návaznosti na novelu zákona o DPH, která je v době přípravy článku po podpisu prezidentem a očekává se její vydání ve Sbírce zákonů (lze ji najít na webových stránkách Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 488). Její účinnost je plánována od 1. 1. 2024.

Dle § 63 odst. 1 písm. l) ZDPH je nově osvobozeno s nárokem na odpočet daně dodání knihy a poskytnutí obdobné služby. Podrobněji je toto upraveno v novém § 71i zákona o DPH.

Knihou (§ 71i odst. 1 zákona o DPH) se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží, které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2018, v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523, dále u kterého reklama nepředstavuje více než 50 % jeho obsahu a současně se nesmí výlučně nebo převážně sestávat z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.

Službou obdobnou dodání knihy (§ 71i odst. 2 zákona o DPH) se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

a) elektronicky poskytovaná služba spočívající v poskytnutí knihy, jejíž dodání by bylo osvobozeno od daně, pokud by byla obsažena na hmotném nosiči, včetně jejího zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu,

b) půjčování nebo nájem knihy, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

Dle § 71i odst. 3 zákona o DPH se osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knihy uplatní, pokud nelze na takové dodání uplatnit osvobození od daně bez nároku na odpočet nebo osvobození od daně s nárokem na odpočet nebo podle § 64, § 66 anebo § 71h zákona o DPH.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená plnění zákonodárce vymezil jako plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebude nijak omezeno uplatnění nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění souvisejících s dodáním knihy a se službou obdobnou dodání knihy.

Je dobré se zamyslet nad dopadem § 71i odst. 3 zákona o DPH, který jmenuje přednost uplatnění jiných ustanovení před § 71i zákona o DPH a nad dalšími dopady zavedení daného osvobození do praxe. Můžeme si tedy nastínit některá pravidla, jak od 1. 1. 2024 postupovat u dodání knih:

  • dodání knihy osvobozené dle § 71i zákona o DPH se uvádí na řádku 26 přiznání

  • dodání knihy osobě registrované k dani v jiném členském státě osvobozené dle § 64 zákona o DPH se uvádí na řádku 20

Nahrávám...
Nahrávám...