dnes je 15.6.2024

Input:

Změny v zákoně o DPH

7.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme drobné změny, které začaly platit v průběhu roku 2022. Na závěr se budeme věnovat návrhu novely zákona o DPH, která by mohla platit od roku 2023.

1. Změny od roku 2022

Změny zákonem č. 343/2020 Sb.

Dne 1. 9. 2020 nabyla účinnosti novela zákona o DPH daná zákonem č. 343/2020 Sb. (na základě sněmovního tisku 572), která s devítiměsíčním zpožděním do ZDPH implementovala změny předpisů EU v oblasti DPH. O změnách, které v roce 2020 přinesla, jsme již informovali v předchozích časových verzích tohoto článku. Nyní připomeneme jen tři změny z této novely, které platí od 1. 1. 2022. Všechny změny jsou v § 89 ZDPH, který upravuje tzv. zvláštní režim pro cestovní službu. Vzhledem k definici cestovní služby pro účely zákona o DPH uvedené v § 89 odst. 2 písm. c) ZDPH se novinky dotknou nejenom provozovatelů cestovních kanceláří nebo cestovních agentur, ale i těch podnikatelů, kteří poskytnou byť jen jedinou službu cestovního ruchu, kterou může být i jakékoliv ubytování nebo doprava osob, nakoupenou od jiných osob. A teď již k vlastním změnám:

 • - V rámci zvláštního režimu pro cestovní službu se odvádí DPH jen z přirážky poskytovatele. Dřívější znění ZDPH umožnilo určit tuto přirážku dvojím způsobem, a to buď individuálně podle každého případu zvlášť, anebo souhrnně za veškeré cestovní služby ve zvláštním režimu poskytnuté během zdaňovacího období. Vycházet ze souhrnu od roku 2022 již nelze. Tato změna vyplývá z judikatury EU.
 • - Další změna se týká úplat (záloh) poskytnutých před uskutečněním cestovní služby ve zvláštním režimu. Dříve se přiznávalo DPH až ke dni uskutečnění plnění. To už od 1. 1. 2022 nelze, pro přijatou úplatu začala platit standardní pravidla uvedená v § 20a ZDPH, tj. odvod DPH z přijaté úplaty (zálohy) před poskytnutím zdanitelného plnění je nutný v případě, bude-li v okamžiku přijetí úplaty známo zdanitelné plnění dostatečně určitě. I když je postup stejný jako u běžných záloh, výpočet může být složitější. Novela proto zakotvila dva možné postupy výpočtu pro určení výše DPH ze zálohy: buď se zohlední jen doposud uhrazené částky, které již cestovní kancelář uhradila subdodavatelům, nebo i ty, jejichž úhradu předpokládá. Při obdržení více úplat ale nepůjde u jedné cestovní služby oba způsoby míchat.
 • - Poslední změnou je vypuštění zásady, podle níž se za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi považovala nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava. Uvedené bylo v rozporu s čl. 309 směrnice EU o DPH, podle něhož v případě letecké přepravy uskutečněné jak v EU, tak mimo EU lze osvobodit jen část služeb mimo EU (poměr si poskytovatel může zvolit sám, ale musí být ekonomicky zdůvodnitelný).

Ke změnám, které do ZDPH přináší tato novela, vydalo GFŘ vysvětlující informaci. Jde o Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, která byla publikována již 22. 1. 2020.

K problematice uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu dále vydalo GFŘ dne 1. 12. 2021 samostatnou Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu, která nahrazuje dřívější informaci z roku 2007 a která obsahuje také úpravu účinnou od 1. 1. 2022.

Změny zákonem č. 371/2021 Sb.

Celkem 6 změnových bodů a 1 přechodné ustanovení přinesla od 1. 1. 2022 do zákona o DPH novela, daná zákonem č. 371/2021 Sb. (na základě sněmovního tisku 992), která změnila zákon o veřejném zdravotním pojištění a některé další zákony převážně zdravotního charakteru. Také změny provedené v ZDPH souvisejí se zdravotní problematikou. Můžeme je rozdělit na:

 • formální (technické) změny, tedy změny, které nemění samotnou aplikaci DPH, ale pouze přizpůsobují zákon o DPH novelizovaným zdravotním předpisům; mezi takové patří

  • - změny v příloze č. 3, která vymezuje zboží podléhající 15% sazbě DPH, a to v případech, kdy se u zdravotnických prostředků uvedených v této příloze změnily odkazy na nové uspořádání příloh zákona o veřejném zdravotním pojištění, a
  • - přesun ustanovení, podle něhož jsou poskytovány opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 ZDPH také v 15% sazbě DPH z přílohy č. 2 do nového ustanovení § 47 odst. 5 ZDPH,
 • faktické (věcné) změny, které spočívají:

  • - v rozšíření služeb v 15% sazbě DPH, kdy tato sazba je aplikována nejen na opravy, ale nově i na úpravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 ZDPH,
  • - v rozšíření zdravotnických prostředků dodávaných v 15% sazbě DPH nejen na ty, které jsou určeny pro výlučnou potřebu zdravotně postižených, ale nově i na prostředky určené pro výlučnou potřebu nemocných, a dále na příslušenství takových zdravotních prostředků.

2. Novinky v průběhu roku 2022

Důvody změn

Společným jmenovatelem dosavadních změn v zákoně o DPH je válka na Ukrajině a v jejím důsledku i rostoucí ceny pohonných hmot a plynu.

Novela zákonem č. 93/2022 Sb.

Zákon č. 93/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 94) upravuje tuzemský zákon o DPH podle nových směrnic EU, a to směrnice o společném obranném úsilí a směrnice 2021/1159 řešící dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19. Zatímco směrnice o společném obranném úsilí je implementována od 1. 7. 2022, směrnice 2021/1159 měla být implementována do konce roku 2021 (což se nestihlo) a měla být použitelná zpětně od 1. 1. 2021. Novela má proto dvojí účinnost - část je účinná od 27. 4. 2022 (následující den po vyhlášení ve Sbírce) a část od 1. 7. 2022.

Implementace směrnice 2021/1159

Prostřednictvím nových odstavců 18 až 21 v rámci § 68 ZDPH (řešícího zvláštní osvobození) se do zákona dostává osvobození od DPH s nárokem na odpočet DPH pro dodání zboží nebo poskytnutí služby agentuře nebo subjektu, které byly založeny podle práva EU, nebo Evropské komisi, pokud je toto plnění pořízeno nebo přijato v rámci plnění úkolů, které jim byly svěřeny právem EU za účelem reakce na vznik a rozšíření onemocnění COVID-19 (osvobození se netýká případů, kdy je toto plnění použito pro účely dalšího dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu). Podle přechodných ustanovení se toto nové ustanovení aplikuje zpětně od 1. 1. 2021 s tím, že plátci vzniká povinnost opravit výši daně (s použitím standardních pravidel podle § 43 ZDPH).

Obdobné osvobození s nárokem na odpočet DPH v případě dovozu bylo zapracováno do nového § 71 odst. 9 ZDPH.

Implementace směrnice o společném obranném úsilí

Další změny, které jsou v návaznosti na implementaci směrnice o společném obranném úsilí účinné od 1. 7. 2022, jsou menšího charakteru a spíše technického rázu. V § 16 odst. 3 písm. c) ZDPH upravujícím pořízení zboží z JČS EU za účelem obrany bylo zpřesněno, že se tato úprava vztahuje jen na ozbrojené síly ČR. V případě změny § 68 odst. 10 ZDPH, který upravuje osvobození s nárokem na odpočet při dodání zboží nebo poskytnutí služby (je-li uskutečněno v tuzemsku nebo dodáno do jiného členského státu), dochází ke zpřesnění příjemců, kterými jsou ozbrojené síly členského státu EU (mimo ČR), státu NATO nebo zúčastněného v Partnerství pro mír. Obdobná úprava byla doplněna do § 71 odst. 4 ZDPH v případě osvobození při dovozu zboží.

Osvobozená dodání zboží

V souvislosti s válkou na Ukrajině upozorňujeme na letité ustanovení § 68 odst. 15 ZDPH, podle něhož je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, pokud je tyto organizace v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území EU odešlou nebo přepraví do třetí země.

Blíže k tomuto tématu viz též informace GFŘ ze dne 7. 3. 2022 nazvaná Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině, která je dostupná na webových stránkách Finanční správy.

Prominutí sankcí za pozdní odvod DPH

Rostoucí ceny pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině vedly k rozhodnutí ministra financí o daňové pomoci provozovatelům autodopravy. Touto pomocí je možnost pozdního odvodu DPH za vybraná období roku 2022 bez aplikací sankcí. Ministr financí svým rozhodnutím, které bylo zveřejněno v části I.

Nahrávám...
Nahrávám...