dnes je 24.4.2024

Input:

Zpráva o daních z příjmů

28.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

1.85 Zpráva o daních z příjmů

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

Část devátá ZoÚ – Zpráva o daních z příjmů

2021–2023   2024  

 
Zpráva o daních z příjmů  

Povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o daních z příjmů

Právní úprava

§ 32m ZoÚ – Povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o daních z příjmů

2021–2023   2024  

 
Tento nový § 32m uvádí, které účetní jednotky a kdy mají povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o daních z příjmů.  

Komentář:

Zprávu o daních z příjmů sestavuje samostatná účetní jednotka, která je obchodní společností, je zahraniční pobočkou, nebo zahraniční stálou provozovnou a za druhé ze dvou po sobě jdoucích účetních období, dosáhla roční úhrn čistého obratu 19 miliard Kč. Naposledy pak zprávu o daních z příjmů sestavuje za první ze dvou po sobě následujících účetních období, ve kterých její roční úhrn čistého obratu nedosáhne 19 miliard Kč. Tato samostatná účetní jednotka není ovládanou ani ovládající osobou.

Zprávu o daních z příjmů zpřístupní samostatná účetní jednotka, ustanovená podle právního řádu jiného státu než členského státu EU, která má formu srovnatelnou s obchodní společností a má v účetním období pobočku na území České republiky. Dosáhne za dvě po sobě jdoucí období čistý obrat 200 milionů Kč a výnosy odpovídající částce 750 milionů EUR. Při stanovení výše výnosů se vychází z předpisů pro sestavení účetní závěrky a částka se přepočítává na měnu účetnictví kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou pro 21. prosinec 2021. Zpřístupnění zprávy o daních z příjmů této účetní jednotky se provede uložením do sbírky listin veřejného rejstříku.

Odkaz na související problematiku:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

§ 32n zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsah zprávy o daních z příjmů

§ 32q zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Zpřístupnění

Obsah zprávy o daních z příjmů

Právní úprava

§ 32n ZoÚ – Obsah zprávy o daních z příjmů

2021–2023   2024  

 
§ 32n podrobně popisuje, co musí zpráva o daních z příjmů obsahovat.  

Komentář:

Kromě údajů týkajících se identifikace účetní jednotky a povahy její činnosti se uvádí počet zaměstnanců, celkové výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, výše nákladu na splatnou daň z příjmů, výše uhrazené daně a výše kumulovaných výsledků hospodaření na konci každého účetního období. Údaje se uspořádají podle společného vzoru a v elektronickém formátu podle předpisu EU. Údaje jsou uváděné na základě usazení, existence stálé provozovny nebo trvalé podnikatelské činnosti, které jsou rozhodné pro určení, ve které daňové jurisdikci daná činnost podléhá dani, a to odděleně za každý členský stát EU. Údaje o určité činnosti uvedené ve zprávě o daních z příjmů nemohou být uvedeny u více než jedné daňové jurisdikce. Zpráva o daních z příjmů nemusí obsahovat informace, jejichž uvedení by mohlo závažně poškodit obchodní postavení účetní jednotky s vysvětlením důvodů neuvedení těchto skutečností.

Odkaz na související problematiku:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

§ 32m zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o daních z příjmů

§ 32q zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Zpřístupnění

Konsolidovaná zpráva o daních z příjmů

Právní úprava

§ 32o ZoÚ – Konsolidovaná zpráva o daních z příjmů

2021–2023   2024  

 
§ 32o ZoÚ uvádí, které konsolidující účetní jednotky sestavují konsolidovanou zprávu o daních z příjmů a jakým způsobem ji zpřístupňují.  

Komentář:

Konsolidovanou zprávu o daních z příjmů za účetní období sestavuje konsolidující účetní jednotka, která je nejvyšší konsolidující osobou a jejíž konsolidační celek netvoří pouze účetní jednotky ustavené podle právního řádu ČR a které v účetním období nemají zahraniční pobočku ani stálou provozovnu. Poprvé sestavují zprávu o daních z příjmů, pokud ze dvou po sobě následujících účetních období dosáhnou roční úhrn čistého obratu na konsolidovaném základě 19 miliard Kč.

Konsolidovanou zprávu sestavuje střední účetní jednotka a velká účetní jednotka, která by byla velkou nebo střední účetní jednotkou, i kdyby nebyla subjektem veřejného zájmu, pokud je obchodní společností a její nejvyšší konsolidující osoba je ustavena podle právního řádu jiného státu než členského státu EU. Její výnosy poprvé za dvě po sobě jdoucí účetní období dosáhnou částky 750 milionů EUR. Konsolidovanými výnosy účetní jednotky ustavené podle právního řádu jiného státu, než členského státu EU, se rozumí její konsolidované výnosy podle účetních předpisů použitých pro sestavení její konsolidované účetní závěrky.

Kritériem pro přepočet konsolidovaných výnosů v konsolidované účetní závěrce nejvyšší konsolidující osoby ustavené podle právního řádu jiného státu, než členského státu EU na měnu konsolidované účetní závěrky, je kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro 21. prosinec 2021.

Zpřístupnění konsolidované zprávy o daních z příjmů se provádí jejím uložením do sbírky listin veřejného rejstříku. Pokud není k dispozici konsolidovaná zpráva o daních z příjmů, která by mohla být zpřístupněna, vzniká osobě pověřené jednáním za pobočku účetní jednotky na území České republiky povinnost ji sestavit. Nemá-li tato osoba všechny údaje potřebné k jejímu sestavení, požádá o ně tuto účetní jednotku. Pokud potřebné údaje neobdrží, sestaví zprávu na základě údajů, které má k dispozici a její součástí je prohlášení, že účetní jednotka neposkytla všechny potřebné údaje.

Odkaz na související problematiku:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

§ 32p zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsah konsolidované zprávy o daních z příjmů

§ 32q zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Zpřístupnění

Obsah konsolidované zprávy o daních z příjmů

Právní úprava

§ 32p ZoÚ – Obsah konsolidované zprávy o daních z příjmů

2021–2023   2024  

 
Co je povinným obsahem konsolidované zprávy o daních z příjmů vysvětluje § 32p.  

Komentář:

V konsolidované zprávě o daních z příjmů se uvedou údaje o nejvyšší konsolidující osobě a o všech ovládaných osobách zahrnutých v její konsolidované účetní závěrce. Uvede se seznam všech ovládaných osob, nejedná-li se o ovládání na základě společného vlivu, usazených v členském státě EU nebo ve

Nahrávám...
Nahrávám...