dnes je 23.5.2024

Input:

DPH a režim přenesení daňové povinnosti ve sdružení

24.10.2012, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 6 minut

MF jistě reagovalo na stálé nejasnosti ohledně aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací. Na svém webu proto zveřejnilo formou dotazu a odpovědi výklad další otázky tohoto zvláštního režimu, a to v případě sdružení.

Dotaz k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH:

Se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) od 1. 1. 2012 není zcela jasné, jak mají postupovat účastníci sdružení při realizaci plnění podléhajících uvedenému režimu, pokud u plnění na vstupu použitých pro činnost sdružení (konkrétně pro subdodávku, která má charakter stavebně-montážní práce patřící do kódů 41 – 43 CZ-CPA), neuplatňuje nárok na odpočet daně pověřený účastník sdružení, ale samostatně jednotliví (nepověření) účastníci sdružení. Určený účastník zastupuje sdružení vůči zákazníkovi, jemuž fakturuje celé stavební dílo zhotovené sdružením, resp. jeho účastníky (v režimu přenesení daňové povinnosti) za celé sdružení. Uplatňuje se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH i při „fakturaci“ nepověřených účastníků vůči pověřenému účastníkovi sdružení? Do jaké míry se toto uplatnění DPH podle ust. § 73 odst. 7 zákona o DPH řídí u plnění mezi nepověřenými účastníky sdružení a vedoucím účastníkem sdružení režimem uplatněným u plnění poskytnutého sdružením (resp. jeho pověřeným účastníkem) zákazníkovi?

 

Odpověď:

Pro uplatňování daně z přidané hodnoty na činnost sdružení obsahuje zákon o DPH několik zvláštních ustanovení, z nichž jsou k dotazované problematice případná vedle ust. § 73 odst. 7, zejména ustanovení § 100 odst. 3 a § 101 odst. 5. Z nich vyplývá, že všechny povinnosti a práva dle zákona o DPH plní a uplatňuje za sdružení pověřený účastník sdružení, který vede evidenci pro daňové účely za sdružení a je povinen uvádět ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celého sdružení. Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.

Na tuto jednoznačnou úpravu povinností určeného účastníka sdružení z hlediska vedení evidence pro daňové účely za celé sdružení a přiznávání zdanitelných plnění a daňové povinnosti z činnosti celého sdružení navazuje i úprava podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně u plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení.

Podle ust. § 73 odst. 7 zákona o DPH uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení určený účastník, který vede evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3.

Základní schéma uplatňování daně z přidané hodnoty na činnost sdružení je tedy nastaveno tak, že určený účastník sdružení, který vede evidenci pro účely DPH za činnost sdružení, přiznává zdanitelná plnění a daňovou povinnost za sdružení a také uplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění pro činnost sdružení. Jistou odchylku od takto daných pravidel připouští zákon o DPH pouze v souvislosti s uplatňováním nároku na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení.

Jak již uvedeno, základní pravidlo je, že nárok na odpočet daně ze všech zdanitelných plnění přijatých pro činnost sdružení uplatňuje určený účastník (věta první § 73 odst. 7 zákona o DPH). Účastníkům sdružení je nicméně dána možnost uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost sdružení i jednotlivě, ale jen při splnění zvláštních podmínek vyplývajících z věty druhé a třetí uvedeného ustanovení, které je třeba chápat jako ustanovení speciální. Účastníci sdružení tedy mohou uplatnit nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění pro činnost sdružení i jednotlivě, ale jen tehdy, pokud (dle věty druhé uvedeného ustanovení) je použijí pro činnost sdružení a pokud uskutečněná zdanitelná plnění za sdružení, pro něž přijatá zdanitelná plnění použili, uvedou ve svých daňových přiznáních. Současně podle věty třetí uvedeného ustanovení platí, že pokud je nárok na odpočet daně uplatňován jednotlivými účastníky sdružení, musí tito uplatnit daň na výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. Z textu vyplývá, že i toto nelze chápat jinak, než jako podmínku či povinnost svázanou s využitím možnosti uplatňovat nárok na odpočet daně účastníky sdružení jednotlivě.

Z dotazu vyplývá, že nárok na odpočet

Nahrávám...
Nahrávám...