dnes je 17.4.2024

Input:

Informace MF k plánovaným změnám ve stavebním spoření

11.5.2012, Zdroj: MFDoba čtení: 6 minut

Ministerstvo financí zveřejnilo nejdůležitější informace ke změnám, které se připravují v oblasti stavebního spoření. Hlavními koncepčními změnami má být zavedení účelového vyplácení státní podpory a rozšíření okruhu poskytovatelů stavebního spoření.

Vláda dne 18. dubna 2012 schválila návrh zákona, kterým se mění podmínky stavebního spoření (dále jen „novela“). Novela byla vládou předložena k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky – legislativní proces stále probíhá a novela může dostát změn. Předpokládané datum nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2014. Následující text popisuje změny, které nastanou, bude-li novela schválena v předloženém znění.

Novela obsahuje 2 zásadní koncepční změny:

  1. zavedení účelového vyplácení státní podpory
  2. rozšíření okruhu poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky.

Podrobněji k jednotlivým změnám:

1. Zavedení účelového vyplácení státní podpory

Hlavní cíl opatření:

Zajistit, aby výdaje státu určené na podporu financování bydlení byly skutečně použity na tento účel, alternativně na účel podpory zajištění na stáří.

Podrobnější popis opatření:

První navrhovanou změnou je zavedení účelového vyplácení státní podpory stavebního spoření, a to na bytové potřeby. Zavedení tohoto opatření je reakcí na kritiku současného stavu, kdy stavební spoření představuje pro většinu účastníků výhodný spořící produkt podporovaný státem. Prostředky poskytnuté státem (státní podpora) nejsou však ve všech případech využívány na podporovaný účel. Navrhuje se, aby účelovost na bytové potřeby, které jsou definovány v ustanovení § 6 zákona o stavebním spoření, byla zavedena na částky připsané státní podpory, na kterou vznikne nárok po nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. po 1. lednu 2014) u všech smluv (smlouvy uzavřené po datu i před datem účinnosti novely). Vzhledem k tomu, že je státní podpora připisována stavebním spořitelnám formou ročních záloh vyplývajících z nároků za uplynulý celý rok, budou nároky na státní podporu za rok 2014 vypláceny z rozpočtu roku 2015. Účelovost státní podpory bude nutné stavebním spořitelnám prokazovat na zálohy připsané od roku 2015 (výjimkou jsou smlouvy uzavřené před rokem 2003, které budou vypovězeny v průběhu 1. pololetí roku 2014 – na ně je poslední státní podpora připsána již na podzim 2014 a bude zatížena povinností doložení účelu).

Jako alternativa k využití státní podpory na financování bytových potřeb je navržena možnost převést celou uspořenou částku účastníka a připsané zálohy státní podpory do III. penzijního pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření). V tomto případě bude moci účastník, který v okamžiku ukončení smlouvy o stavebním spoření nebude zamýšlet realizaci výdajů na bytovou potřebu, využít alternativní řešení, které bude spočívat ve využití prostředků ze státního rozpočtu na státem podporovaný účel – zajištění na stáří. V případě zvolení této varianty si účastník dohodne s penzijní společností, zda převedená uspořená částka a státní podpora bude představovat mimořádný příspěvek, nebo předplatné penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření.

Na převedenou a účelově vázanou státní podporu nebudou náležet státní příspěvky. V případě vyplacení odbytného se převedená státní podpora bude vracet zpět státu (Ministerstvu financí) v nominální hodnotě.

Do budoucna je počítáno s další alternativou k účelovému využití státní podpory - použití částky státní podpory na úhradu školného na vysokých školách. Tato úprava bude předložena v rámci připravovaného zákona o vysokých školách, na který bude navázána. Z toho důvodu nebyla předložena jako součást zmíněného návrhu zákona.

Dopady opatření na účastníky stavebního spoření:

Opatření se dotkne všech účastníků, kteří budou mít smlouvu o stavebním spoření ve spořící fázi po 1. lednu 2014 – tedy jak nových, tak i dříve uzavřených smluv.

Pokud se účastník rozhodne doložit účel financování bytových potřeb (které jsou definovány v ustanovení § 6 zákona o stavebním spoření), pak bude prokazovat tento účel pouze pro částku státní podpory, na kterou vznikne nárok po 1. lednu 2014, jinými slovy na státní podporu ke vkladům vloženým po 1. lednu 2014. Na uspořenou částku (vlastní vklady účastníka a připsané úroky z těchto vkladů a úroky z připsaných záloh státní podpory) a všechny státní podpory, na které vznikl nárok před 1. lednem 2014 (tedy vč. státní podpory, která se vztahuje ke vkladům vloženým v roce 2013 a je na účty připsána v dubnu 2014) se účelovost nevztahuje – tyto částky lze čerpat na libovolný účel.

Pokud se účastník rozhodne doložit účel zajištění na stáří, pak musí převést

Nahrávám...
Nahrávám...