dnes je 21.7.2024

Input:

Stanovisko k aplikaci delegace místní příslušnosti podle daňového řádu

3.2.2012, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 4 minuty

GFŘ vydalo stanovisko k aplikaci ustanovení § 18 odst. 2 daňového řádu, které se týká delegace místní příslušnosti k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně.

Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace)

Generální finanční ředitelství za účelem sjednocení aplikace § 18 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p. (dále též „DŘ“ či „daňový řád“), vydává následující informaci. Jedná se totiž o problematiku řešenou v daňovém řádu rozdílně oproti zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p. p. (dále jen „ZSDP“), který byl účinný do 31. 12. 2010.

Při řešení jednotlivých situací, které jsou součástí přílohy k této informaci, se vychází z těchto principů:

V případě rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti je příslušnost nového správce daně materiálně dána rozhodnutím podle § 18 odst. 1 DŘ (v případě rozhodování do 31. 12. 2010 podle § 5 odst. 3 ZSDP), nikoliv na základě kriterií daných zákonem, jak je tomu u registrace.

Podle § 18 odst. 2 DŘ „Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně, nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nejblíže společně nadřízený správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.“

Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 daňového řádu vydává vždy nejblíže společně nadřízený správce daně. V případě, že finanční úřad, ze kterého je místní příslušnost správce daně k výkonu správy daní delegována, a finanční úřad, na kterého je místní příslušnost správce daně k výkonu správy daní delegována, spadají pod totožné finanční ředitelství, vydává jak rozhodnutí podle § 18 odst. 1 DŘ, tak případné rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ toto finanční ředitelství. Pokud zmiňované finanční úřady spadají pod různá finanční ředitelství, je nejblíže společně nadřízeným správcem daně Generální finanční ředitelství, které tak bude vydávat jak rozhodnutí podle § 18 odst. 1 DŘ, tak případné rozhodnutí podle § 18 odst. 2 DŘ.

Generální finanční ředitelství, resp. příslušné finanční ředitelství bude rozhodovat na žádost daňového subjektu nebo na podnět finančního úřadu.

V případě, že Generální finanční ředitelství, resp. příslušné finanční ředitelství obdrží podnět finančního úřadu, který není zcela zjevně neopodstatněný (o ten by šlo v případě, kdy by bylo zřejmé, že nedošlo ke změněně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností

Nahrávám...
Nahrávám...