dnes je 23.5.2024

Input:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

15.2.2013, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 3 minuty

Jednou z povinností mzdových účetních po skončení roku je mj. podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Vyúčtování je třeba podat v souladu se zákonem o daních z příjmů, ale též i daňovým řádem, který upravuje lhůty pro podání.

Lhůty pro podání vyúčtování

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP“), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března. V této souvislosti je však nutno vzít v úvahu počítání času podle § 33 odst.1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), který stanoví, že lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.

Pro názornost lze uvést následující příklad: pokud se vyúčtování podává do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku tj. za zdaňovací období 2012 do 28. 2. 2013 nastane rozhodná skutečnost, kterou je v případě plátce daně - konec zdaňovacího období. Počátek lhůty počíná běžet následující den, tedy 1. 1. 2013. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh této lhůty, tzn. posledním dnem lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „VDA DPZ)“ 1. 3. a nikoliv 28.2


Stejný princip se uplatní u termínu pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (dále jen „VDA DPS“) – pozn. pro zdaňovací období 2012 se však lhůta pro podání VDA DPS  zkracuje ze 4 měsíců na 3 měsíce – tzn., že lhůta pro podání tohoto vyúčtování je již 2.4.2013 (ke změně ve lhůtě pro podání vyúčtování došlo na základě zákona č. 399/2012 Sb., kterým byla posunuta účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb.). Posun lhůty podle § 33 odst. 1 daňového řádu  se  nevztahuje na podání elektronická podle § 38j odst. 5 zákona – tj. 20. března.

Tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" za zdaňovací období 2012


Pro zdaňovací období 2012 byl vydán nový vzor tiskopisu

Nahrávám...
Nahrávám...