dnes je 23.5.2024

Input:

Změny daňového řádu s účinností od 1. 1. 2024

19.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2024.8.2
Změny daňového řádu s účinností od 1. 1. 2024

Mgr. Ing. Pavel Matějka

VYŠLO V ČÍSLE 8/2024

Zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen "zákon č. 349/2023 Sb."), došlo ke změně řady zákonů, mezi něž mimo jiné patřil také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o jehož novelizaci je právě tento článek.

První ze změn, k nimž zákonem č. 349/2023 Sb., s účinností od 1. ledna 2024 došlo, byla změna v § 131 DŘ, daňového řádu, který upravuje změnu místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů. Ve zmíněném § 131 daňového řádu byl doplněn odstavec 3, jenž stanoví, že rozhodnutí podle § 131 odst. 1 nebo odst. 2 se použije také tehdy, je-li rozhodováno o změně místní příslušnosti u daňového subjektu, pokud jde o daň, ke které se daňový subjekt neregistruje, ovšem pouze za situace, kdy se změna podmínek pro určení místní příslušnosti týká této daně. Z důvodu zvýšení právní jistoty daňových subjektů tak bude správce daně vydávat rozhodnutí i v tomto případě.

Další drobné změny byly provedeny v § 155a odst. 2 písm. b) daňového řádu, kde za slovo "poukazem" byla vložena slova "nejedná-li se o vrácení vratitelného přeplatku právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě,". Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě tak přeplatek na dani nemůže být vrácen poštovním poukazem, ale pouze na bankovní účet.

Nejvýznamnější změnou, která byla v daňovém řádu účinností zákona č. 349/2023 Sb., tj. ode dne 1. ledna 2024, provedena, bylo vypuštění možnosti platit daň kolkovými známkami v případě, že tak stanoví zákon. Stalo se tak zrušením písmene c) v § 163 odst. 3 DŘ, přičemž dosavadní písmeno d) bylo označeno jako písmeno c). Možnost platby kolkovými známkami byla ve vazbě na uvedenou změnu v daňovém řádu ke stejnému dni vypuštěna i z jednotlivých zvláštních právních předpisů, které tento způsob placení připouštěly. Společně s tím bylo zrušeno zákonné zmocnění Ministerstva financí k vydávání kolkových známek a k vydání prováděcí vyhlášky zakotvené v § 163 odst. 4 daňového řádu, ve znění do 31. prosince 2023, a dále byla zrušena také samotná vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách.

Platba kolkovými známkami, tedy formou papírových kolkových známek, byla před účinností zákona č. 349/2023 Sb. jedním z možných způsobů placení daní podle § 163 odst. 3 písm. c) DŘ, ve znění do 31. prosince 2023. Kolkové známky byly vydávány Ministerstvem financí na základě zákonného zmocnění zakotveného v § 163 odst. 4 DŘ, daňového řádu, ve znění do 31. prosince 2023. Podrobnosti upravovala již zmíněná vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, ve znění do 31. prosince 2023 (dále jen "vyhláška o kolkových známkách"). Tato vyhláška stanovila zejména podobu kolkových známek, jejich hodnoty, náležitosti jejich evidence, způsob placení při jejich použití a v neposlední řadě také zacházení s kolkovými známkami a ukončení jejich platnosti, včetně způsobu a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných zásob kolkových známek. Jelikož kolkové známky byly podle § 2 odst. 3 vyhlášky o kolkových známkách opatřeny ochrannými prvky, byly považovány za jeden z platebních prostředků. Při distribuci a oběhu kolkových známek proto existovalo riziko jejich padělání podle § 246 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na meziroční klesající příjmy z prodeje kolkových známek, a dále na skutečnost, že některé z členských zemí Evropské unie způsob úhrady daní prostřednictvím kolkových známek nemají, takový způsob úhrady daní nikdy neměly, anebo jej zrušily a nahradily jinými způsoby úhrady, byl tento způsob placení daně v České republice zákonem č. 349/2023 Sb. zrušen. Deklarovaným cílem této změny právní úpravy byla eliminace nákladů spojených s tiskem kolkových známek na ceninový papír, nákladů spojených se zajištěním distribuce kolkových známek, a dále také snížení administrativních

Nahrávám...
Nahrávám...