dnes je 24.4.2024

Input:

Zpráva o udržitelnosti

25.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

1.81 Zpráva o udržitelnosti

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

Část osmá ZoÚ – Zpráva o udržitelnosti

2021–2023   2024  
Uvádění nefinančních informací   Zpráva o udržitelnosti  

Komentář:

Původní název osmé části zákona se změnil, zároveň se změnil i název a obsah jednotlivých paragrafů, které rozváděly způsob a obsah uvádění nefinančních informací (32f, 32g, 32h, 32i ZoÚ). Nahrazuje je nové znění těchto paragrafů a jejich rozšíření o další nové paragrafy.

Odkaz na související problematiku:

§ 32f zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

§ 32g zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Výjimka z povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

§ 32h zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Vymezení zprávy o udržitelnosti

§ 32i zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Povinnost vyhotovovat konsolidovanou zprávu o udržitelnosti

§ 32j zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Výjimky z povinnosti vyhotovovat konsolidovanou zprávu o udržitelnosti

§ 32k zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Vymezení konsolidované zprávy o udržitelnosti

§ 32l zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Konsolidovaná účetní jednotka v případě pojišťoven a zajišťoven

Povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

Právní úprava

§ 32f ZoÚ – Povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

2021–2023   2024  
Původní paragraf uváděl, že nefinanční informace mají povinnost uvádět velké účetní jednotky a konsolidující účetní jednotky velké skupiny, které jsou zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.   Nové znění paragrafu uvádí, které účetní jednotky mají povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti a jak s touto zprávou naložit.  

Komentář:

Zprávu o udržitelnosti mají povinnost vyhotovovat účetní jednotky, které jsou obchodní společností, jsou velkými účetními jednotkami, jsou subjektem veřejného zájmu a překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. V podstatě se jedná o stejná kritéria jako u dříve vymezených účetních jednotek uvádějících nefinanční informace s výjimkou konsolidující účetní jednotky, jejíž pravidla upravuje samostatný paragraf. Účetní jednotka má povinnost informace ze zprávy o udržitelnosti sdělovat zástupcům zaměstnanců, projednat to s nimi, včetně prostředků pro jejich získávání a ověření v souladu se zákoníkem práce.

Odkaz na související problematiku:

§ 32g zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Výjimka z povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

§ 32h zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Vymezení zprávy o udržitelnosti

Výjimka z povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

Právní úprava

§ 32g ZoÚ – Výjimka z povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

2021–2023   2024  
Nefinanční informace se týkají otázek životního prostředí, otázek sociálních a zaměstnaneckých, oblasti respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Byla uvedena struktura nefinančních informací, uváděly se ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, případně v samostatné zprávě. Nefinanční informace nebylo nutné uvádět v případě, že by jejich uvedení výrazně poškodilo obchodní postavení účetní jednotky, nebo skupiny.   Tento odstavec nově uvádí, které účetní jednotky nemají povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti.  

Komentář:

Nové znění uvedeného paragrafu se výhradně věnuje účetním jednotkám, které nemají povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti. Jedná se o malou a nepříliš složitou instituci podle předpisu EU upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce. Dále pak kaptivní pojišťovny nebo kaptivní zajišťovny podle zákona upravujícího pojišťovnictví a také investiční fondy. Zprávu nemusí vyhotovovat rovněž účetní jednotky, pokud nejsou emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Nakonec se výjimka týká konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby z EU, případně jiné konsolidující osoby ze třetí země, pokud konsolidovaná výroční zpráva obsahuje informace o této účetní jednotce a všech jejich konsolidovaných účetních jednotek, je ověřena a společně se zprávou o jejím ověření zveřejněna ve veřejném rejstříku. Zákon upravuje také povinný formát vyhotovení této konsolidované zprávy o udržitelnosti (Extensible Hypertext Markup Language – xhtml)

Odkaz na související problematiku:

§ 32f zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

Vymezení zprávy o udržitelnosti

Právní úprava

§ 32h ZoÚ – Vymezení zprávy o udržitelnosti

2021–2023   2024  
Pokud účetní jednotka vypracovává samostatnou zprávu, která obsahuje nefinanční informace, musí být tato zpráva zveřejněna společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou. Případně musí být zpřístupněna veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne na internetových stránkách účetní jednotky s odkazem na její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.   Uvedený odstavec tohoto paragrafu vysvětluje, co je účelem zprávy o udržitelnosti a co se udržitelností rozumí. Dále pak uvádí, jaké povinné informace zpráva o udržitelnosti obsahuje v souvislosti s obchodním modelem a strategií účetní jednotky vůči rizikům ohrožujícím udržitelnost.  

Komentář:

Udržitelností se rozumí otázky životního prostředí, otázky sociální, lidských práv a jejich dodržování, oblast správy a řízení, otázky zaměstnanecké a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Zpráva obsahuje popis odolnosti obchodního modelu a strategie v souvislosti s riziky spojenými s udržitelností. Jaké příležitosti má účetní jednotka ve vztahu k udržitelnosti, jaké plány a opatření přijala k jejich zavedení, které mají zajistit udržitelné hospodářství včetně rizik globálního oteplování v souladu s Pařížskou dohodou a s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Zpráva má obsahovat popis politik účetní jednotky ve vztahu k udržitelnosti, uvedení pokroku, jakého účetní jednotka dosáhla při plnění stanovených cílů, včetně informace o existenci systémů pobídek spojených s udržitelností. Zpráva o udržitelnosti obsahuje také ukazatele vztahující se k informacím uvedených ve zprávě a postup použití pro určení těchto informací, případně se uvedou důvody, proč určité informace nebylo možné získat. Informace ve zprávě se uvádějí z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého časového hlediska, s uvedením vysvětlení k těmto informacím. Zpráva o udržitelnosti se vyhotovuje v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti přijatými Evropskou komisí.

Odkaz na související problematiku:

§ 32f zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Povinnost vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

§ 32g zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Výjimka z povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti

Povinnost vyhotovovat konsolidovanou zprávu o udržitelnosti

Právní úprava

§ 32i ZoÚ – Povinnost vyhotovovat konsolidovanou zprávu o udržitelnosti

2021–2023   2024  
Nahrávám...
Nahrávám...