dnes je 20.7.2024

Input:

83/2002 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 83/2002 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 28. května 2002 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 28 odst. 1 písm. a) a b). Podle odstavce 2 téhož článku ode dne vstupu v platnost této smlouvy přestala být mezi Českou republikou a Kanadou platná Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 30. srpna 1990, vyhlášená pod č. 537/1992 Sb. Avšak ustanovení smlouvy z roku 1990 odpovídající ustanovením Smlouvy z roku 2001 se budou nadále provádět, a to až do té doby, kdy se začnou provádět ustanovení Smlouvy z roku 2001 v souladu s ustanoveními článku 28 odst. 1 písm. a) a b).
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Česká republika a Kanada,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem České republiky nebo jménem jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů a jménem Kanady, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v případě Kanady:
daně z příjmů ukládané vládou Kanady na základě Zákona o daních z příjmů;
(dále nazývané „kanadská daň”);
b)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Kanada” použitý v zeměpisném významu označuje území Kanady, včetně
(i)  jakékoliv oblasti za výsostnými vodami Kanady, která
Nahrávám...
Nahrávám...